Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-05-11
Obwieszczenie Starosty Hrubieszowskiego

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Hrubieszowskiego

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych 0072 Liski, 0073 Kopyłów, 0075 Matcze, 0076 Cegielnia, 0077 Bereżnica, 0078 Horodło, 0079 Janki Horodelskie, 0080 Poraj, 0095 Hrebenne, 0096 Strzyżów, 0097 Rogalin, 0098 Strzyżów Cukrownia, jednostki ewidencyjnej Horodło.

                Na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2016 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246) Starosta Hrubieszowski

zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położnych
w obrębach ewidencyjnych 0072 Liski, 0073 Kopyłów, 0075 Matcze, 0076 Cegielnia, 0077 Bereżnica, 0078 Horodło, 0079 Janki Horodelskie, 0080 Poraj, 0095 Hrebenne, 0096 Strzyżów, 0097 Rogalin, 0098 Strzyżów Cukrownia, jednostki ewidencyjnej Horodło, na których Starosta Hrubieszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wydając w dniu 17 lutego 2017 r. zarządzenie Nr 7/2017.

 

                Postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie przeprowadzone na podstawie § 4 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2016 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246).

                Niniejsze postępowanie zostało wszczęte z urzędu w związku z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków wykonywaną przez konsorcjum firm w składzie:

  1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,
  2. Wielkopolskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAT” Sp. z o.o.
    w Poznaniu – członek konsorcjum,
  3. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu – członek konsorcjum.

zgłoszoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hrubieszowie dnia 21 listopada 2016 r. za nr 2888.2016.

                Czynności klasyfikacyjne gruntów zostaną przeprowadzone w dniach 22-23 maja 2017 r.

Na podstawie dokonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie, upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 31 lipca 2017 r. – 18 sierpnia 2017 r.

Po tym terminie wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

                Czynności klasyfikacyjne zostaną poprzedzone spotkaniem informacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle, przy ul. Hrubieszowskiej 1 w dniu 22 maja 2017 r. w godzinach 800-1500.

                Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia do przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta Hrubieszowski upoważnił klasyfikatorów:

  1. Panią Edytę Opolską-Bieńko - upoważnienie Nr OR.077.11.2017,
  2. Pana Łukasza Palucha – upoważnienie Nr OR.077.12.2017, tel. 505 222 502,
  3. Pana Sławomira Aleksaka – upoważnienie Nr OR.077.13.2017, tel. 81 531 92 51

 

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowadzenia klasyfikacji.

                Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Starosta Hrubieszowski zawiadamia, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 31 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle, przy ul. Hrubieszowskiej 1, w godzinach 800 – 1500.

                W okresie wyłożenia właściciele gruntów objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.

 

Pouczenie: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami):

art. 41 §1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

art. 10 §1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

art. 73 §1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Krzysztof Ostapiuk

Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI