Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Położenie

 

Gmina Horodło jest najbardziej wysuniętą na wschód gminą w Polsce, leży pomiędzy ramionami rzeki Bug, na pograniczu dwóch historycznych krain - Polesia i Wołynia. Znajduje sie ona na terenie powiatu hrubieszowskiego, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Siedzibą gminy jest Horodło - miejscowość o bogatej przeszłości hisotrycznej. Do gminy prowadzą dwie główne drogi: wojewódzka biegnąca z Chełma do Zosina, a także krajowa z Zamościa do Zosina. Na długości około 40 km gmina Horodło graniczy z Ukrainą, granica ta jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. W Zosinie mostem na rzece Bug przekroczyć możemy granicę Polski i dostać sie do przygranicznego Uściługa a dalej do Włodzimierza Wołyńskiego.Pokaż Horodło na większej mapie

Położenie powiatu hrubieszowskiego na tle Polski

Gmina Horodło graniczy od zachodu z Gminą Hrubieszów, a od północy z dwiema gminami powiatu chełmskiego: Białopole i Dubienka.

Położenie Gminy Horodło na tle powiatu hrubieszowskiego

Obszar Gminy ze względu na występujące tu walory przyrodnicze objęty jest różnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego. Północna część Gminy położona jest w obszarze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Część południowa znajduje się na obszarze Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren gminy zajmuje 13 027 ha, z czego 53% to grunty orne, 0,6 to sady, 10% łąki i pastwiska, 21% lasy i grunty leśne, pozostałe grunty 16%. Najczęściej uprawia się tu pszenicę, jęczmień, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki. Jednym zakładem przemysłowym na terenie gminy jest założona w 1899 r. Cukrownia w Strzyżowie, obecnie posiadająca nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Struktura ludności

W skład gminy wchodzi 15 sołect, w których zamieszkuje łącznie 6 016 osób. W poszczególnych sołectwach Gminy stan ludności na dzień 31.12.2006 roku przedstawiał się następująco:

Lp.MiejscowośćLiczba mieszkańców
1Bereżnica294
2Cegielnia106
3Ciołki81
4Horodło1123
5Hrebenne422
6Janki235
7Kobło kol.135
8Kopyłów476
9Liski196
10Łuszków316
11Matcze326
12Poraj216
13Rogalin410
14Strzyżów1454
15Zosin226

Największa liczba ludności zamieszkuje miejscowości Strzyżów (24,3 % ludności Gminy) i Horodło (18 %). W pozostałych miejscowościach mieszka 3 439 osób, co stanowi niecałe 58 % ludności całej Gminy. W Gminie struktura ludności wg płci jest typowa dla obszarów wiejskich i wyraża się w przewadze liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety. Dysproporcje te są jednak zróżnicowane w poszczególnych grupach wiekowych. Wśród roczników młodszych widoczna jest względna równowaga płci z nieznaczną przewagą urodzeń kobiet. W strukturze wieku produkcyjnego występuje znaczny niedobór kobiet, spowodowany głównie nadmierną migracją. W wieku poprodukcyjnym przeważa liczba kobiet, co związane jest ze znaczną umieralnością wśród mężczyzn. Przeciętna gęstość zaludnienia na obszarze Gminy wynosi 46 osób/km2 i jest zbliżona do średniej gęstości zaludnienia terenów wiejskich (49 osób/km2). W Powiecie Hrubieszowskim wskaźnik ten wynosi 56 osób/km2.

Struktura powierzhzni

Struktura powierzchni w Gminie Horodło

Ukształtowanie terentu

Teren Gminy Horodło położony jest w obrębie mezoregionu Obniżenia Dubienki, w makroregionie Polesie Wołyńskie oraz mezoregionu Grzęda Horodelska, należącego do makroregionu Wyżyn Zachodnio-Wołyńskich. Grzęda Horodelska ma charakter płaskowyżu. Rozcinają ją dość liczne dolinki boczne i denudacyjne (głównie w rejonie Strzyżowa, Rogalina i Kraśnicy). Dość często występują tu stoki i zbocza o zróżnicowanych nachyleniach. Zróżnicowanie hipsometryczne na terenie Gminy wynosi od 173 m npm w dolinie Bugu (północna część Gminy) do 239 m npm na Grzędzie Horodelskiej w Rejonie Kobła (zachodnia część Gminy).

Klimat

Klimat Gminy Horodło można określić jako przejściowy. Kształtują go masy powietrza morskiego i kontynentalnego. Średnia temperatura roczna wynosi +7,3OC. Duża różnica pomiędzy średnią temperaturą stycznia i lipca wskazuje na kontynentalizm klimatu. Średnie roczne opady wynoszą około 560 mm. W ciągu roku przeważają opady letnie nad zimowymi. Największe nasłonecznienie wykazują miesiące: sierpień, lipiec, czerwiec, wrzesień. Wśród miesięcy zimowych jest to natomiast luty.

Wody

Gmina Horodło leży w obrębie dwóch regionów hydrograficznych: regionu Polesie Lubelskie Południowe subregion Południowy (północna część Gminy), regionu Wyżyna Wołyńska (środkowa i południowa część jej obszaru). Wody powierzchniowe Gminy tworzy Bug z lewostronnymi dopływami. Gmina leży w dorzeczu tej rzeki i całkowicie należy do jej zlewni. Dodatkowo na terenie Gminy znajdują się trzy małe jeziorka położone wśród upraw wsi Zosin i Łuszków. Na terenie Gminy występują także niewielkie sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane jako stawy hodowlane.

Suruwce mineralne

W Gminie znajduje się niewielkie złoże piasków czwartorzędowych. Zlokalizowane jest ono w środkowo-wschodniej części gminy. Na obszarze Gminy brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych

Gleby

Na terenie Gminy przeważają gleby zakwalifikowane w klasyfikacji bonitacyjnej jako bardzo dobre i dobre (klasy boniatcyjne I, II III i IV). Najlepsze gleby na terenie Gminy to czarnoziemy i gleby brunatne występujące dużymi obszarami na prawie całej powierzchni Gminy, głównie na obszarze Grzędy Horodelskiej. Gleby klasy bonitacyjnej I zajmują obszar 1 037 ha i stanowią 13,6% powierzchni gruntów ornych, II klasy 44,3%, co stanowi 3 384 ha, III a i III b to 30,7% powierzchni gruntów ornych. Grunty klasy IV a i IV b stanowią 678 ha (8,9%), natomiast klasy V stanowią jedynie 2,8% powierzchni gruntów ornych Gminy.

Klasy bonitacyjne

Klasy bonitacyjne gleb w Gminie Horodło

Środowisko przyrodnicze

Na obszarze Gminy zlokalizowany jest częściowo Strzelecki Park Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody leśny „Liski”. Park charakteryzuje się ubogą rzeźbą terenu. Rozległe równiny niekiedy tylko urozmaicone są przez nieduże pagórki. Najbardziej wyraźną formą tego obszaru jest rozległa dolina Bugu. Rzeka ta posiada charakter naturalny z licznymi zakolami i starorzeczami. Duże walory przyrodnicze tego terenu wpłynęły na uznanie go za ostoję ptaków o znaczeniu krajowym, ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie CORINE pod nazwą Lasy Strzeleckie oraz obszar węzłowy rangi międzynarodowej w systemie ECONET - POLSKA. Lasy Strzeleckie są ostoją ptaków drapieżnych. Zagęszczenie orlika krzykliwego jest tu jednym z największych w Europie. Licznie występuje tu także kruk, myszołów i jastrząb. Dodatkowo na terenie gminy występuje żółw błotny oraz rybitwa białoskrzydła.

Pomniki przyrody

Gmina może poszczycić się następującymi pomnikami przyrody:

 • W parku podworskim w Kopyłowie:
  • modrzew polski – obwód 275 cm, wysokość 20m;
  • sosna zwyczajna – obwód 320 cm, wysokość 25m;
  • topola drżąca – obwód 445 cm, wysokość 25m;
  • dąb szypułkowy – obwód 535 cm, wysokość 27 m;
  • lipa drobnolistna – obwód 315 i 535 cm, wysokość 25m,
  • jesion wyniosły obwód 335 cm, wysokość 20 m;
    
 • W parku podworskim w Hrebennem:
  • jesion wyniosły – obwód 335 cm, wysokość 20 m;
  • grab pospolity – obwód 220 cm, wysokość 20 m;
    
 • Droga od tzw. Wałów Jagiellońskich:
  • lipy drobnolistne – obwód 200 – 250 cm, wysokość 20 m (20 sztuk)
    
 • Na cmentarzu przykościelnym w Horodle:
  • jesion wyniosły – obwód 275 – 420 cm (4 sztuki)
Krzysztof Ostapiuk
Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI